Ви є тут

Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи
M30 Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України (Кількість коментарів: 43)
M33 Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин (Кількість коментарів: 35)
M50 Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини (Кількість коментарів: 0)
M7 Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій (Кількість коментарів: 10)
M44 Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу (Кількість коментарів: 0)
M35 Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану (Кількість коментарів: 3)
M27 Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою (Кількість коментарів: 11)
M57 Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля (Кількість коментарів: 16)
M11 Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу (Кількість коментарів: 23)
M54 Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах (Кількість коментарів: 7)
M52 Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки (Кількість коментарів: 8)
M37 Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження (Кількість коментарів: 8)
M73 Дослідження граничної поведінки відображень у метричних просторах та їх узагальненнях (Кількість коментарів: 16)
M67 Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів (Кількість коментарів: 5)
M45 Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем (Кількість коментарів: 10)
M26 Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації (Кількість коментарів: 24)
M21 Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання (Кількість коментарів: 25)
M19 Лазерний відпал нестехіометричних плівок SiOx (Кількість коментарів: 7)
M1 Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування (Кількість коментарів: 10)
M38 Випадкові процеси з регенерацією (Кількість коментарів: 6)
M14 Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа (Кількість коментарів: 5)
M13 Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ (Кількість коментарів: 17)
M8 Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд (Кількість коментарів: 14)
M5 Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв (Кількість коментарів: 0)
M4 Комп’ютерні технології планування хірургічних втручань (Кількість коментарів: 2)
M42 Основи новітньої фазоваріаційної структурної діагностики об’єктів наноіндустрії та медицини (Кількість коментарів: 0)
M41 Нанофлюіди для компонентів друкованої електроніки (Кількість коментарів: 7)
M69 Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ (Кількість коментарів: 8)
M40 Формування нано-розмірних поверхневих структур адсорбату у процесах конденсації та епітаксіального росту (Кількість коментарів: 0)
M32 Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні (Кількість коментарів: 13)
M Випадкові процеси з регенерацією (Кількість коментарів: 0)
M Ресурсоекономні конструкції будівель та споруд (Кількість коментарів: 0)
M12 Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції (Кількість коментарів: 36)
M2 Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою (Кількість коментарів: 47)
M47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії (Кількість коментарів: 8)
M80 Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням (Кількість коментарів: 16)
M72 Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства (Кількість коментарів: 16)
M43 Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем (Кількість коментарів: 28)
M18 Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам (Кількість коментарів: 35)
M38 Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням (Кількість коментарів: 19)
M16 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання (Кількість коментарів: 20)
M52 Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами (Кількість коментарів: 16)
M65 Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини (Кількість коментарів: 13)
M68 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 31)
M31 Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики (Кількість коментарів: 8)
M62 Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін (Кількість коментарів: 22)
M58 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 22)
M16 Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу) (Кількість коментарів: 43)
M22 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 0)
M13 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині (Кількість коментарів: 7)
M19 Підвищення рівня кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем методами комплексного стегоаналізу цифрових зображень (Кількість коментарів: 7)
M50 Дослідження нових макро- та наноструктурованих функціональних матеріалів різної фізико-хімічної природи (Кількість коментарів: 10)
M32 Створення металоматричних композитів інструментального призначення (Кількість коментарів: 6)
M69 Термопружність шаруватих термочутливих тіл за складного теплообміну з довкіллям (Кількість коментарів: 2)
M33 Математичне та комп’ютерне моделювання процесів дифузії у стохастично неоднорідних шаруватих структурах (Кількість коментарів: 10)
M15 Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання (Кількість коментарів: 14)
M25 Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань (Кількість коментарів: 25)
M41 Нові інгібітори для запобігання корозії (Кількість коментарів: 30)
M46 Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення (Кількість коментарів: 14)
M9 Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови (Кількість коментарів: 18)
M43 Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань (Кількість коментарів: 21)
M18 Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів (Кількість коментарів: 12)
M21 Метрологія термоелектричних матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M81 Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління (Кількість коментарів: 0)
M65 Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ (Кількість коментарів: 9)
M23 Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою (Кількість коментарів: 1)
M56 Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту (Кількість коментарів: 28)
M66 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом (Кількість коментарів: 11)
M48 Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів (Кількість коментарів: 17)
M78 Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій (Кількість коментарів: 14)
M2 Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем (Кількість коментарів: 13)
M7 Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах (Кількість коментарів: 0)
M10 Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією (Кількість коментарів: 3)
M40 Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами (Кількість коментарів: 14)
M44 Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією (Кількість коментарів: 13)
M20 Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором (Кількість коментарів: 18)
M15 Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям (Кількість коментарів: 21)
M49 Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості (Кількість коментарів: 5)
M60 Феноменологічна модель та експериментальні закономірності формозмінення паладієвої пластини при насиченні воднем (Кількість коментарів: 0)
M57 Якісний аналіз і чисельні методи для ередитарних систем (Кількість коментарів: 23)
M55 Фізичні властивості парамагнітних донорів азоту у монокристалах та нанопорошках карбіду кремнію (Кількість коментарів: 7)
M54 Управління твердофазними структурними перетвореннями у високохромистих комплексно-легованих чавунах з метою підвищення їх властивостей (Кількість коментарів: 0)
M51 Стабілізація осі обертання штучних супутників Землі та космічних апаратів пасивними автобалансирами (Кількість коментарів: 0)
M42 Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернативних моторних палив (Кількість коментарів: 0)
M Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині (Кількість коментарів: 7)
M11 Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра (Кількість коментарів: 0)
M8 Дослідження граничної поведінки відображень зі скінченним спотворенням за допомогою методів теорії відображень (Кількість коментарів: 4)
M14 Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti3Sn та його вплив на механічну поведінку (Кількість коментарів: 0)
M38 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 0)
M79 Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини (Кількість коментарів: 3)
M52 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 25)
M50 Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями (Кількість коментарів: 0)
M39 Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю (Кількість коментарів: 22)
M19 Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів (Кількість коментарів: 8)
M Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання (Кількість коментарів: 0)
M12 Цикл наукових праць "Фізичні засади зміцнення поверхні біосумісних сплавів, які застосовуються в ортопедичній стоматології та імплантології" (Кількість коментарів: 6)
M2 Перспективні технології підготовки ракетних палив (Кількість коментарів: 16)
M78 Цикл наукових праць “Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань” (Кількість коментарів: 8)
M92 Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу (Кількість коментарів: 18)
M80 Цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів" (Кількість коментарів: 11)

Сторінки